Markkinoinnin vuosikellon luominen – [Lataa ilmainen pohja]

Markkinoinnin vuosikello - Lähikuva

Markkinoinnin vuosikello on ikään kuin yrityksen henkilökohtainen kalenteri, jonka menojen, aikataulujen ja periaatteiden kanssa yrityksen työntekijöiden tulisi sovittaa omat kalenterinsa yhteen.

Oletko sinä ajan tasalla siitä, mitkä ovat yrityksenne liiketoiminnalliset tavoitteet seuraavan kolmen vuoden aikana? – Vastaa rehellisesti. Mieti sen jälkeen niitä keinoja, jotka sinä ja yrityksesi muut työntekijät olette laatineet näiden keinojen saavuttamiseksi. Mitä ne ovat? Aikooko yrityksenne kasvattaa myyntiä tai laajentaa toimintaansa esimerkiksi toiseen kaupunkiin tai maahan? Jos vastasit kyllä, tiedätkö miten nämä tavoitteet aiotaan saavuttaa ja mikä markkinoinnin rooli on näiden tavoitteiden saavuttamisessa?

Jokaisella kasvua tavoittelevalla yrityksellä tulisi olla suunnitelma siitä, mitkä sen tavoitteet ovat ja miten se käytännössä onnistuu saavuttamaan tavoitteensa. Ilman kunnollista suunnitelmaa tavoitteiden saavuttaminen on nimittäin lähes mahdotonta. Jos pidät suunnitelmallista työskentelytapaa ajan haaskauksena, voit miettiä saavuttaako suosikkiurheilujoukkueesi tavoitteensa ilman suunnitelmallista työskentelyä? Vastaus on useimmiten ei.

Markkinoinnin vuosikelloon suunnitellaan taktiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Kehittyminen ja menestyminen vaati suunnitelmallista työtä. Ymmärrät suunnitelman hyödyllisyyden, kun mietit niitä ihmisiä, jotka treenaavat kuntoiluohjelman tai valmentajan avulla ja vertaat niihin ihmisiin, jotka treenaavat ilman edeltä laadittua suunnitelmaa. Kumman uskot pääsevän tavoitteeseensa aiemmin? Entä jos kuntoilija ei ole edes miettinyt etukäteen, mitä haluaa kuntoilulla saavuttaa? Kumpi nostaa vuoden lopussa penkissä enemmän painoja tai esittelee vatsalihaksiaan rannalla kesäloman aikana. Aivan, myös tavoitteen asettaminen on jonkinlainen alku sen saavuttamiselle.

Markkinoinnin vuosikellon laatiminen helpottaa tavoitteisiin pääsemistä ja suurempien kokonaisuuksien hahmottamista. Jos markkinointia ja markkinointiviestintää hoidetaan aina vain pienempi ajanjakso kerrallaan, yritykseltä usein unohtuu, miksi markkinointiviestintää tehdään ja mitä sillä halutaan saavuttaa. Kun tavoitteiden mukaiset suuret linjat ovat helposti näkyvillä, myös pienempien tavoitteiden ja tehtävien rakentaminen pitkin vuotta on helpompaa niin, että askeleet vievät harkitusti kohti päämäärää.

Moni yritys viestii ja on mukana erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa tai Instagramissa. Mutta kun yrityksen markkinoinnin kanssa työskenteleviltä henkilöiltä kysytään, miten sosiaalisen median kanavat tukevat yrityksen liiketoimintaa, monikaan ei osaa aina vastata kysymykseen. Sosiaalisella medialla voi olla monta tehtävää; sillä voidaan viestiä yrityksen nykyisille asiakkaille ja tavoittaa potentiaalisten asiakkaiden huomio esimerkiksi hyvin kohdennetun mainonnan kautta, mutta jos ei tiedetä mitä halutaan viestiä tai minkä vuoksi, viesti on tuskin kovin selkeä sen kohderyhmällekään.

Suunnitelmallisessa markkinointiviestinnässä mietitään aina ensin, mitä halutaan saavuttaa ja vasta sen jälkeen rakennetaan keinot siihen. Ei esimerkiksi niin, että lähdetään visuaalisuus edellä tavoittelemaan tyylikästä mainoskuvaa ja sen jälkeen mietitään mihin sitä voitaisiin käyttää. Markkinointiviestintä on osa yrityksen markkinointia ja sitä kautta liiketoiminnan johtamista, ei taidetta, jonka kautta toteutetaan tekijänsä omaa luovuutta. Suunnitelmallinen toiminta mahdollistaa paremmin myös sisäisen markkinoinnin kehittämisen niin, että jokaisella työntekijällä on tarvittava tieto ja osaaminen viedä käytäntöön yrityksen vuosittaiset suunnitelmat.

Mitä tietoja markkinoinnin vuosikelloon kannattaa kirjata?

Markkinoinnin vuosikello sisältää nimensä mukaisesti yrityksen vuoden mittaisen aikataulutuksen yrityksen markkinoinnin toimista. Vuosikello on perinteisesti lähinnä hahmotelma tärkeistä tapahtumista ja ajanjaksojen tuomista muutoksista, jonka pohjalta voidaan laatia yksityiskohtaisempi suunnitelma kuukausiksi ja tarvittaessa jopa viikoiksi kerrallaan. Markkinoinnin vuosikellon tarkoituksena on siis siirtää markkinoinnin strategiat käytännön toimenpiteiksi tietyille ajanjaksoille, jotta yritys pystyy seuraamaan suunnitelmansa toteutumista ja onnistumista.

Vuosikellon tarkoituksena on auttaa myös yrityksen työntekijöitä hahmottamaan nopeasti, mitä yrityksen liiketoiminnassa ja markkinoinnissa tapahtuu vuoden aikana ja mitä toimenpiteitä ne vaativat. Vuosikello voi siis sisältää juuri ne asiat ja tapahtumat, jotka koetaan tärkeäksi osaksi yrityksen markkinointia. Vääriä tapoja suunnitella markkinointia ei ole olemassa! Kun markkinoinnin vuosikello on rakennettu yrityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjalta, se auttaa varmasti yrityksen työntekijöitä hahmottamaan yrityksen vuosisuunnitelman. Tässä muutamia vinkkejä vuosikellon rakentamiseksi:

  1. Tärkeät tapahtumat: messut, kampanjat, koulutukset

  2. Tärkeimmät päivät: juhlapyhät ja muut tunnetut myyntipäivät (joulu, black friday), vierailut/esiintymiset, jne.

  3. Uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraus

  4. Brändiviestinnän muutokset

  5. Uusien työkalujen tai kanavien käyttöönotto, jotka vaikuttavat yrityksen markkinointiviestintään (esim. uusi sähköpostimarkkinoinnin ohjelmisto, markkinoinnin automaatiot, some-tilit, analytiikkaan liittyvät työkalut)

  6. Eri viestintäkanavien hyödyntäminen markkinointiviestinnässä

Markkinoinnin vuosikellon suunnittelu ja laatiminen

Perinteinen tapa aloittaa markkinoinnin vuosikellon suunnittelu on vuoden alusta kuukausijärjestyksessä. Tällöin markkinointi kirjaa tammikuulle kuukauden tärkeimmät tapahtumat ja tehtävät, joita seuraamalla jokaisella on kokonaiskuva siitä, mitä markkinoinnissa tapahtuu ja mihin sillä pyritään. Nimensä mukaisesti markkinoinnin vuosikelloon voi kirjata ympyrän mukaiseen kuvioon, jossa jokaista ympyrän lohkoa edustaa tietty ajanjakso tai kuukausi, jolle tehtäviä kirjataan.

Vuosikellon suunnittelun voi aloittaa miettimällä mitä erikoista kuukausi pitää sisällään. Tuleeko tuotevalikoimaan uusia tuotteita myyntiin tai osallistuuko yritys johonkin tapahtumaan? Onko yrityksessä käynnissä tammikuussa perinteiset joulualennuskampanjat, jota varten yrityksen pitää hoitaa sekä sisäistä että ulkoista viestintäänsä entistä tehokkaammin? Samaa kaavaa jatketaan läpi helmi- ja maaliskuun aina joulukuuhun asti niin, että lopulta jokaisen kuukauden kohdalla lukee kaikki yrityksen markkinointiviestinnän toimenpiteet, joita vuoden aikana aiotaan toteuttaa. Yhtä hyvin vuosikellon voi silti rakentaa myös perinteiseen taulukkoon tai vaikka prosessikaavioon, jossa kuvion ensimmäinen palikka vastaa vuoden ensimmäisiä toimia, joka etenee hiljalleen kohti loppuvuotta.

Jos vuosikelloa varten ei tule mieleen mitään erikoista kirjattavaa, kannattaa vuosikellon laatiminen aloittaa tärkeimpien kampanjoiden, tapahtumien sekä muutosten kirjaamisesta tärkeysjärjestyksessä. Näiden hahmottelun jälkeen vuosikelloon selkeytyy yleensä myös hiljalleen pienemmät tehtävät, jotka ovat tärkeitä suurempien tehtävien kannalta.

Lähtökohtaisesti kaikki suurimmat tapahtumat ja tehtävät kannattaa myös aikatauluttaa ja budjetoida etukäteen, vaikka suunnitelma kokisikin muutoksia vuoden varrella. Kertaalleen mietittyjä ja budjetoituja tehtäviä on helpompi siirtää ja hallita pitkin vuotta. Jokaiselle tehtävälle ja tapahtumalle kannattaa myös kirjata niin sanottu vastuuhenkilö, joka huolehtii suunnitelman toteuttamisesta, jos yrityksen markkinointitiimi koostuu useista eri henkilöistä ja vastuunjako saattaa olla epäselvää. Vuosikellon laatimisen jälkeen yrityksen on helpompi rakentaa myös kuukausi- ja kanavakohtaisia suunnitelmia.

Markkinoinnin vuosikello ja jatkuva suunnittelu

Jos suunnitelmallisuus ei tunnu yrityksen omalta jutulta ja yrityskulttuurinne kannattaa kokeiluja ja ketterää kehittymistä, vuositason suunnitelmaan voidaan merkitä vain kaikkein oleellisimmat ja varmimmat asiat. Tämän jälkeen tarkempi suunnitelma laaditaan esimerkiksi vain kuukaudeksi kerrallaan. Lyhyen aikavälin suunnittelevien yritysten on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että lyhytjänteinenkin suunnitelmallisuus vaatii aikaa ja resursseja, joita ilman strateginen tekeminen voi unohtua kokonaan.

Jatkuva suunnittelu ja nopeat muutokset ovat tavallaan luonnollinen osa modernin markkinointiviestinnän toteuttamista, kun digitaalisista kanavista saatavaa dataa voidaan hyödyntää markkinoinnin kehittämiseen. Liian nopeita johtopäätöksiäkään ei ole kuitenkaan suotavaa tehdä, sillä markkinoinnin menestykseen vaikuttaa moni asia, kuten markkinatilanteen muutokset, vuodenajat ja monet muut seikat. Lyhytjänteinen suunnittelu vaatii myös aina pidempiaikaista markkinointiviestinnän kokemusta ja strategista osaamista, jotta markkinoinnista saatavaa dataa ei tulkita väärin ja tuloksista osataan löytää markkinoinnille tärkeät kehitystoimet. Siksi lyhyemmän aikavälin suunnitelman tueksi on suositeltavaa laatia myös jonkinlainen hahmotelma koko vuodeksi. Näin tekemisen taustalla pysyy selkeä suunnitelma siitä, mitä halutaan saavuttaa ja millä keinoilla.

Markkinoinnin vuosikello ja sisäinen markkinointi

On itsestäänselvää, että yrityksen henkilöstön täytyy olla tietoinen siitä, millaista yrityskuvaa ja imagoa yritys haluaa rakentaa itselleen ja millaisia markkinointikampanjoita yrityksellä on käynnissä pitkin vuotta. Useissa yrityksissä käy kuitenkin usein niin, että vain pieni osa yrityksen henkilöstöstä on tietoinen siitä, mitä firman sisällä tapahtuu ja mihin suuntaan liiketoimintaa halutaan viedä. Kun sisäinen viestintä tökkii, yrityksen työntekijöiden voi olla hankala sitoutua yrityksen arvomaailmaan ja sisäistää yrityksen toimintatavat niin, että viesti välittyy työntekijöiden kautta myös yrityksen ulkopuolelle.

Kun markkinoinnin vuosikellon suunnitelma on valmis, on hyvä tarkastaa, että jokaisella markkinointiviestintään osallistuvalla taholla on selvät sävelet tavoitteiden ja toimenpiteiden suhteen ja he ymmärtävät omat vastuualueensa markkinoinnin vuosikellossa. Vuosikello ei koske siis ainoastaan yrityksen markkinointiosastoa tai johtoa, vaan kaikkia yrityksen työntekijöitä, jotka ovat edes välillisesti tekemisissä yrityksen asiakkaiden ja sitä kautta mahdollisesti myös markkinointiviestintäkampanjoiden kanssa. Vuosikellosta voidaan tehdä myös erillisiä versioita sen mukaan, mitkä tehtävät ja tapahtumat koskettavat mitäkin työryhmää.

Muista nämä:

  • Markkinoinnin vuosikellon tehtävänä on viedä yrityksen liiketoiminta ja markkinointisuunnitelmat käytäntöön niin, että strategiset suunnitelmat muutetaan käytännön toiminnoiksi konkreettisen aikataulun avulla.

  • Vuositasoisen suunnittelun avulla yritys pystyy hahmottamaan selkeämmin, millaisia markkinointiviestintäkanavia se käyttää tukemaan liiketoimintansa tavoitteita ja millaisia isoja kokonaisuuksia vuoden aikana on meneillään.

  • Vuosikelloon merkitään kaikki yrityksen tärkeimmät tapahtumat, kampanjat ja jatkuvan tekemisen tavoitteet, joilla liiketoiminnan strategiset valinnat saavutetaan.

  • Vuosikellon lisäksi yritys voi laatia myös yksityiskohtaisempia suunnitelmia erilaisiin viestintäkanaviin, kuten sosiaaliseen mediaan.